Havenreglement Portus Ganda!     Portus Ganda Logo


Ref:PG2022/09
PASSANTENHAVEN PORTUS GANDA v.z.w.


HAVENREGLEMENT


1. HET HAVENGEBIED

Het havengebied wordt aangegeven door borden met de vermelding “Havengebied”.
Het algemeen politiereglement en de reglementeringen vermeld in het Art. 12 “toepasbare reglementering” verder in dit Havenreglement zijn van toepassing op alle gebruikers en betreders van het havengebied en de jachthaven faciliteiten.
De Passantenhaven Portus Ganda is geografisch gevormd door de Veerkaai; De Nieuwbrugkaai; de Rodetorenkaai en de Voorhoutkaai.
Het kantoor "havenmeester" en het sanitair blok gesitueerd rechts van het havenmeesterkantoor en vóór de hoofdingang van het Van Eyck zwembad (rechts van het sanitair blok voor Portus Ganda) maken eveneens deel uit van het havengebied Veermanplein 2 9000 Gent.

2. HET BETREDEN EN DOORKRUISEN VAN HET HAVENGEBIED

Het zich toegang verschaffen (op eender welke wijze) tot het havengebied van de vzw. Passantenhaven Portus Ganda impliceert het aanvaarden en het strikt naleven van dit havenreglement dat ter inzage ligt in het Havenmeester kantoor Veermanplein 2 9000 Gent en het strikt naleven hiervan.
De website van de vzw. Passantenhaven Portus Ganda bevat eveneens een versie van dit havenreglement, het havenreglement dat ter inzage ligt op het havenmeesterkantoor geld als referentie boven de versie van de website https://www.portusganda.be meer bepaald op het webadres https://www.portusganda.be/havenreglement.html . De vzw Passantenhaven Portus Ganda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet perfect werkende of beschadigde website noch de voor de beschikbaarheid van onderdelen en de bereikbaarheid hiervan, van welk apparaat of systeem men de website of een element ervan wil bereiken.
Er is een meldingsplicht ingesteld voor bezoekende gebruikers en vaartuigen die nog geen vooraf betaalde aanmeerplaats aangewezen kregen door één van onze vrijwilligers havenmeesters alvorens af te meren in de Passantenhaven Portus Ganda, men dient zich aan te melden bij de Havenmeester, ongeacht de intentie en eveneens voor een korte voorziene duurtijd van het aanmeren.
De aanmelding-steiger is gelegen aan de Veerkaai tussen het deel met de vingersteigers en de nautische toegang tot de Reep waar men langszij kan aanmeren.
Bij het niet aanwezig zijn van de Havenmeester in het Havenmeester kantoor (Veermanplein 2 9000 Gent) belt men naar het aldaar vermelde telefoonnummer om de havenmeester te contacteren. Indien nodig laat men een duidelijk ingesproken bericht na in de talen NL/FR/DE/EN met alle nuttige detail info van het vaartuig, de schipper/eigenaar en met minstens één bereikbaar mobiel telefoonnummer zodat de Havenmeester (vrijwilliger van dienst) op eender welk moment terug contact kan opnemen.
Bijkomend kan men een email (in talen NL/FR/DE/EN) richten naar het email adres portusganda@gent.be . Vaartuigen waarvoor géén aanmelding werd gemaakt (ingesproken) zullen bij de eerstvolgende controle van één van onze havenmeesters onmiddellijk afgehandeld worden als illegaal aanwezige vaartuigen wat melding aan overheidsdiensten inhoudt en waarvoor het verblijf en alle kosten (ook gemaakte kosten door onze vzw.) verhaald worden vanaf de dag van aankomst. Zie ook het Art. 4 voor niet betaalde aanwezigheid.
De schippers, de bemanningsleden en diens bezoekers (passagiers) moeten steeds de aanwijzingen opvolgen van de van dienst zijnde Havenmeester of de aangestelde door de v.z.w. Passantenhaven Portus Ganda en de overheidsdiensten.
Ieder vaartuig én persoon, inclusief de opvarende of de bezoeker dient volledig (voor zichzelf / bezittingen / vaartuig / schade veroorzaakt aan derden / eigen opgelopen gevolgen van eender welk incident) zelf ingedekt te zijn met eigen verzekeringen voor het betreden en/of doorkruisen van het havengebied alsook voor het gebruik van de haven infrastructuur en eender welk onderdeel hiervan.
Het betreden en/of doorkruisen van het vzw. Passantenhaven Portus Ganda havengebied is integraal en totaal op eigen verantwoordelijkheid.
De vzw Passantenhaven Portus Ganda noch iemand van het bestuur, vrijwilliger of toevallige medewerker kan in geen enkel geval en voor eender welk incident en de gevolgen daarvan verantwoordelijk worden gesteld.
De kasseiweg van de Voorhoutkaai is niet voorzien om gebruikt te worden door gemotoriseerde voertuigen. Het parkeren op deze kade is verboden, mits toelating van de Havenmeester kan er enkel korttijdig in en uit geladen worden naar een aangemeerd vaartuig aan de Voorhoutkaai.
Tijdens de korte duurtijd van het in- en uitladen neemt men de nodige schikkingen om snel de doorgang te kunnen vrijmaken voor hulpdiensten en voertuigen van overheden.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de steigers; de aangemeerde vaartuigen en de haven infrastructuur.
Het vissen in de Passantenhaven Portus Ganda is totaal verboden. Het langer verblijven (met voorziening) op de kades is niet toegelaten.
Het zwemmen in de Passantenhaven Portus Ganda is verboden, het is verboden om van kunstwerken af te springen. Uitgezonderd bij een officieel toegestaan evenement.
De vzw Portus Ganda (Bestuur noch de Havenmeesters) kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of incidenten die zich zouden voordoen in het havengebied en kunnen niet vervolgd worden voor opgelopen schade van materiële of corporele aard.
Vaartuigen die het havengebied doorkruisen of betreden zijn gehouden géén golfslag te veroorzaken en zich te houden aan de toegelaten snelheid van 5km/u. bij het manoeuvreren of doorkruisen van het havengebied wordt er een veilige afstand gehouden van andere vaartuigen, vaart men volgens het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op binnenwateren (zie ook Art. 12 “toepasbare reglementering”), respecteert men de Etiquette en veroorzaakt men geen hinder van welke aard ook.
De v.z.w. Passantenhaven Portus Ganda heeft meldingsplicht aan de scheepvaart politie en toepasselijke overheden bij het niet naleven van deze regelgeving.
De vaartuigen die het havengebied doorkruisen of betreden moeten in goede bevaarbare staat zijn.
Het is verplicht om een geldig verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen (met berging) en men dient het vaartuig vaarwaardig en in veilige staat te houden, conform aan de toepasbare scheepvaart op binnenwateren reglementen (zie ook Art. 12).
De vzw Portus Ganda zal op kosten van de eigenaar het initiatief nemen binnen de 12 uur indien de eigenaar niet bereikbaar is, indien het vaartuig zich in het havengebied van Portus Ganda met een onbetaald verblijf aanwezig is of er beoordeeld werd dat de veiligheidsstaat van een vaartuig verslecht of een potentieel gevaar vormt.
De eventuele berging / verplaatsing, aanmeerkosten en alle kosten gemaakt door de vzw. Passantenhaven Portus Ganda zijn integraal ten laste van de eigenaar.
Alle gemaakte en bijkomend gemaakte kosten voor het bekomen van de betaling(en) zullen verhaald worden.
Bij de gemaakte verblijfskosten zullen eveneens de potentieel gemiste inkomsten zijn verschuldigd aan de v.z.w. Passantenhaven Portus Ganda.
Voor ingeschreven vaartuigen zal in het geval van een achterstallige betaling(en), dus als een vaartuig langer verblijft in het Portus Ganda havengebied dan de vooraf betaalde periode en/of het voorziene verblijf of bij het vermoeden dat een vaartuig achtergelaten werd, de vzw Passantenhaven Portus Ganda bij ingang van de eerste niet betaalde dag van het niet betaalde verblijf (of vanaf het vermoeden van “achtergelaten” vaartuig) een herinnering maken (telefoon, mail en/of schriftelijk), hierbij zullen bijkomende kosten aangerekend worden.
Bij het uitblijven van een reactie binnen de daarop volgende 24uur om de situatie met een betaling te regelen zullen er 2 aangetekende aanmaningen met een interval van één week en met bijkomende oplopende kosten volgen, één week na het 2e aangetekend schrijven volgt een derde aangetekend schrijven met de melding dat de vzw. Passantenhaven Portus Ganda overgaat tot het in beslag laten nemen van het vaartuig voor het innen van het openstaande bedrag en de bijkomende kosten en het laten verwijderen van het vaartuig uit het havengebied van Portus Ganda.
Alle bijkomende kosten vanaf de “herinnering” en daarop volgende kosten om de betaling/vergoedingen te innen zijn ten laste van de eigenaar of zijn/haar afgevaardigde.
Vaartuigen die met openstaande rekeningen vertrekken of zich niet aangemeld hebben worden voor vervolging gesignaleerd aan de Gentse kunstwerken om diens vertrek te verhinderen, de waterwegen politie en ingeval van buitenlanders aan hun overheden indien het vaartuig alsnog kon vertrekken.
De gemaakte kosten door de vzw om het openstaande bedrag en de bijkomende onkosten voor de niet reguliere betaling te innen zullen op de eigenaar verhaald worden.
Vaartuigen en schippers die eerder kwamen aanmeren in het havengebied van Portus Ganda zonder zich aan te melden of een historiek van achterstallige betaling bij de vzw Portus Ganda hebben worden de toegang tot het havengebied ontzegd.
Vaartuigen welke met een historiek van problemen of incident(en) of niet betaling van verblijf in andere jachthavens door overheidsdiensten of andere jachthavens gemeld worden aan de vzw. Passantenhaven Portus Ganda worden de toegang tot het Portus Ganda havengebied ontzegd en verboden.

3. DE AANMEERPLAATSEN

Alle bezoekende gebruikers van de passantenhaven, dienen zich bij aankomst “voorlopig” aan te meren aan de aanmelding-steiger (Veermanplein - Veerkaai) om zich aan te melden in het kantoor van de Havenmeester of bij afwezigheid het vermelde gsm nummer (Portus Ganda Havenmeester) te bellen, bij onbeschikbaarheid zal er een duidelijke boodschap ingesproken worden met details van het vaartuig en van de schipper met een bereikbaar telefoonnummer waarop de Havenmeester op eender welk moment contact kan nemen. Lees voor meer détails ook het artikel 2.
Na inschrijving door de havenmeester van dienst krijgt u al dan niet volgens de beslissing, beoordeling en beschikbaarheid een aanlegplaats (ligplaats) toegewezen door de Havenmeester of aangestelde (vrijwilliger) door de vzw Portus Ganda, onder voorbehoud dat het vaartuig een geldige verzekering (inclusief met berging) bezit, in goede staat is, het vaartuig vaarklaar is met naleving van de Etiquette.
Bij het aanmeren kan er (tegen borg) een chipkey bekomen worden waarop u een vooraf betaald bedrag voor nutsverbruik op kan laten laden, u dient eveneens uw verblijf vooraf te betalen voor de voorziene duurtijd en eventueel vóór het verlopen van deze duurtijd een vooruitbetaling doen voor de eventuele verlenging van het verblijf indien dit mogelijk bevonden is door de havenmeester.
De toegewezen aanmeerplaats is strikt persoonlijk en mag pas na voorafbetaling ingenomen worden.
De vaartuigen dienen in een nette en veilige staat te zijn, uit de vaart genomen beroepsvaartuigen horen niet in de Portus Ganda passantenhaven.
Het vaartuig moet veilig en stevig afgemeerd liggen.
De schippers zien erop toe dat de etiquette nageleefd word door zijn bemanning, de opvarenden, de bezoekers en toegepast is op het vaartuig.
Vaartuigen die een aanmeerplaats toegewezen krijgen langs één van de vingersteigers aan de Veerkaai en de Nieuwbrugkaai meren met het hek van het vaartuig af naar de dwarse loopsteiger toe, dit is verplicht voor vaartuigen met een lengte van meer dan 8 meter voor de mechanische belastinglimiet van de vingersteigers.
De toegewezen aanmeerplaatsen mogen niet doorgegeven worden (ook niet deels) aan derden, een aanmeerplaats dient vooraf betaald te worden en is enkel persoonlijk toegewezen.
Bij verkoop van het vaartuig dient het vaartuig op de dag van de overdracht van het vaartuig de Passantenhaven te verlaten, er is geen terugbetaling voorzien voor de resterende termijn die vooraf betaald werd, ook niet bij het definitief verlaten van de haven alvorens de betaalde verblijfstermijn verstreken is, om eender welke rede.
Bij langere termijn verblijven zal de Havenmeester ingelicht worden door de schipper voor afwezigheden langer dan 2 dagen.
Het staat de vzw Portus Ganda dan vrij uw vrije ligplaats aan derden toe te wijzen voor de periode dat u niet aanwezig bent in de jachthaven. Om zeker te zijn dat uw ligplaats (terug) vrij is bij uw terugvaart dient u de havenmeester 2 dagen vóór uw aankomst in de Portus Ganda haven te verwittigen.
Het is de verantwoordelijkheid van de schipper / eigenaar om regelmatig toezicht te houden op het vaartuig, zijn netheid en zijn veiligheid. Bij gebruik van afdekzeilen zoals in winterperiode dienen de afdekzeilen in zeer goede staat en net te zijn, het gebruik van licht plastieken afdekzeilen is verboden.
Langere termijn verblijvers zorgen ervoor dat het havenmeesterkantoor een kopij heeft van de boorddocumenten, foto van het vaartuig en kopij identiteitskaart alsook de contactgegevens voor de samenstelling van het verblijfdossier.
De Chipkey is persoonlijk toegewezen aan de schipper en diens bemanning, het is niet toegelaten de Chipkey te laten gebruiken door derden om zich toegang te verschaffen tot de haven faciliteiten bij afwezigheid van de schipper en / of diens bemanning.

4. HET AANMEREN

De jachten moeten op een behoorlijke en rustige manier worden aangemeerd, voorzien zijn van de nodige stootwillen, gepast voor het vaartuig; de infrastructuur; het naastliggend vaartuig en in goede staat zijn om schade te voorkomen. Aan de zijde van het naastliggende vaartuig of de vrije kant van het vaartuig dienen de nodige stootwillen aangebracht zodat een ander vaartuig zich veilig kan komen aanmeren of manoeuvreren.
Een voldoende aantal meertouwen die gepast zijn voor het vaartuig met voor en achterspring moeten aangebracht zijn om het vaartuig stabiel aangemeerd te houden tegen onvoorziene wind.
De meertouwen mogen onder geen voorwendsel over het loopvlak van de steigers gespannen worden. Het vaartuig dient beschut te worden tegen onvoorziene weersomstandigheden.
Voor walstroom let men op de veiligheid voor het leggen van de elektrische kabel. Een waterslang wordt enkel voor de nodige duurtijd aangesloten.
Bij het achterlaten van het vaartuig dienen losliggende objecten beveiligd te worden tegen gemakkelijke diefstal, onvoorziene wind en weersomstandigheden.
De schipper / eigenaar van het vaartuig zorgt er voor dat het achter gebleven vaartuig geen enkele hinder veroorzaakt voor de buren en de Passantenhaven. De schipper / eigenaar is verantwoordelijk om te voorkomen dat water of neerslag zich kan vergaren in een deel van het vaartuig.
Het aanmeren in de haven aan de aanmeldingstijger kan enkel voor zeer korte duur.
Men dient zich aan te melden bij de Havenmeester en de instructies op te volgen, zie ook art. 1 en 2 in dit verband.
Het verblijf in de haven is vooraf betalend, de schipper informeert zich bij de Havenmeester over de prijzen en geeft hiervoor de werkelijk totale lengte op van het vaartuig.
Vaartuigen die een aanmeerplaats toegewezen krijgen langs één van de vingersteigers aan de Veerkaai en de Nieuwbrugkaai meren met het hek van het vaartuig af naar de dwarse loopsteiger toe, dit is verplicht voor vaartuigen met een lengte van meer dan 8 meter voor de belastinglimiet van de vingersteigers.
De vzw Portus Ganda zal op kosten van de eigenaar initiatief nemen binnen de 12 uur indien de eigenaar niet bereikbaar is en er door de vzw beoordeeld werd dat de veiligheidsstaat van een vaartuig verslecht of een mogelijk gevaar zou kunnen vormen, eventuele berging / verplaatsing en aanmeerkosten zijn volledig ten laste van de eigenaar.
Niet aangemelde vaartuigen kunnen door de vzw Passantenhaven Portus Ganda buiten het havengebied verlegd worden, alle hieraan verbonden onkosten; eventuele schade; aanmeerkosten en eventuele bergingskosten zijn voor rekening van de eigenaar.
De gemaakte verblijfskosten en de potentieel gemiste inkomsten zijn verschuldigd aan de v.z.w. Passantenhaven Portus Ganda. Bij achterstallige betaling heeft de vzw het recht om het vaartuig verbeurd te laten verklaren om de kosten te dekken, eveneens in geval van vermoedens tot achtergelaten vaartuigen. Zie ook details in Art. 2 en 3.

5. HET VERBLIJF

Personen die tijdens hun verblijf hun vaartuig verlaten, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun vaartuig en nemen de passende voorzorgen in verband met veiligheid.
Hinderlijk lawaai en gedrag dient door de schipper en zijn bemanning gemeden te worden zoals de Etiquette en de hoffelijkheid dat vraagt.
De schipper is verantwoordelijk voor het vaartuig, de bemanning en eventueel opvarenden en bezoekers.
Zie ook de details voor het betreden van de Passantenhaven Portus Ganda in art. 2.
Bij het veroorzaken van een hinder heeft de vzw Passantenhaven Portus Ganda een meldingsplicht aan de Scheepsvaartpolitie en / of bevoegde autoriteiten.
Bij het veroorzaken van hinder zal na de eerste verwittiging door Havenmeester of aangestelde van de vzw of bevoegde overheid de schipper en het betrokken vaartuig met zijn opvarenden/bezoekers verzocht worden onmiddellijk de Passantenhaven Portus Ganda te verlaten, de nog te verbruiken bedragen voor het aanmeren vervallen alsook de nog aanwezige waarde op de Chipkey(s). De Chipkey(s) dienen onmiddellijk afgegeven te worden vóór het vertrek. Vaartuig zowel als schipper / eigenaar worden gebannen van de passantenhaven.
Met de Chipkey kan men de vingersteigers en het sanitair betreden. De Chipkey is persoonlijk voor de schipper en diens bemanning.
De schipper informeert zich bij de havenmeester over de kostprijzen van verblijf en gebruik der nutsvoorzieningen.
Voor het gebruik van een Chipkey dient een waarborg betaald te worden, de nutsvoorzieningen en het verblijf betaald men vooraf (zie ook art. 4).
Voorafbetalingen voor een langer verblijf kunnen (minstens 2 weken alvorens de aanvang van de termijn betalen met overschrijving naar de bankrekening van de vzw. Passantenhaven Portus Ganda of op het havenmeesterkantoor bij aanwezigheid van havenmeester contant of met de smartphone app Payconiq indien dit op het ogenblik van de betaling probleemloos kan. In het geval dat de betaling niet elektronisch kan doorgaan kan de vzw. Passantenhaven Portus Ganda niet verantwoordelijk gesteld worden en dient de gebruiker op een andere wijze de voorafbetaling te regelen. Lees ook het Art.4 ivm het niet vooraf betalen voor het aanmeren.
Een langer verblijf op de kades in de haven is niet toegestaan.
De passantenhaven Portus Ganda heeft een beperkt aantal aanmeerplaatsen voor langer verblijf beschikbaar.
Een aanvraag voor langer verblijf dient minstens 4 weken op voorhand aangevraagd te worden alvorens de haven met het vaartuig aangedaan wordt.
Indien er geen mogelijkheid is tot langer verblijf kan men zich aanbieden met een vraag voor een korter termijn verblijf, dit is voor maximaal een termijn van één maand en is daarna eventueel verlengbaar.
Er is mogelijkheid om zich op te geven voor een wachtlijst van langer verblijf indien het dossier voor verblijf volledig is (details vaartuig / eigenaar / verzekering / foto’s van vaartuig), zie detail Art. 3.

6. DE LEVERING VAN WATER EN ELEKTRICITEIT

Met dezelfde Chipkey waarmee u zich toegang kan verschaffen tot de steigers kan u ook elektriciteit en water bekomen aan de zuilen op de steigers en kade.
De nutsvoorzieningen zijn bruikbaar op basis van voorafbetaling met een bedrag dat u kan laten opladen in het Havenmeester kantoor.
De Chipkey kan men naar eigen goeddunken “bijladen” op het kantoor van de Havenmeester. Voor détails ivm met voorafbetaling zie Art. 5.

7. DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Met de Chipkey kan men tijdens het verblijf in de passantenhaven gebruik maken van het sanitair blok (douche, toiletten, kindertafel).
Deze installaties bevinden zich in de kelderverdieping gelegen tussen het kantoor van de Havenmeester en de ingang van het zwembad.
Het warm water voor de douche is betalend met de Chipkey.
Er is ook een wasmachine en droogautomaat ter beschikking op basis van jetons te bekomen met voorafbetaling bij de Havenmeester van dienst.
Deze toestellen mogen onder geen voorwaarde gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze zijn voorzien.
Eventuele kosten voor aangebrachte schade door booteigenaars, hun opvarenden of bezoekers zullen verhaald worden op de verantwoordelijke en de booteigenaar.
Zie hiervoor ook art. 5.

8. HET AFVALBEHEER

Huishoudafval kan worden gedeponeerd in de daartoe voorziene sorteer-containers die in de hal staan van het sanitair blok van de vzw Portus Ganda gelegen op het Veermanplein. Indien de nodige container vol zit dient er met de Havenmeester overlegd te worden wat er te doen staat met de afval die men wenst te deponeren.
De schipper licht zich in bij de Havenmeester hoe andere afval dan huishoudelijke kan gedeponeerd worden.
Portus Ganda kan enkel huishoudelijk afval aannemen, geen ander type afval noch zwart of grijs water. Het is verboden vervuild water te lozen in de passantenhaven Portus Ganda.
Er mag geen vuilnis of afval op de steigers, noch op de kaaien en oevers, noch op de toegangswegen of in het water worden gegooid of achter gelaten worden.
Eventuele opruimkosten voor vervuiling of pollutie worden verhaald op de schipper / eigenaar van het betrokken vaartuig.

9. BIJ SCHADE

De schade berokkend door gebruikers aan de installaties van het havengebied of derden wordt vergoed door de persoon die ze veroorzaakte, de schipper is verantwoordelijk voor zijn vaartuig, zijn bemanning en eventueel opvarenden alsook bezoekers.
De vzw Portus Ganda noch zijn vrijwilligers of medewerkers kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade of gevolgen.

10. DE STEIGERS

De doorgang op de steigers moet steeds gevrijwaard blijven en mag niet ingenomen worden door stoelen, tafel, zetels of barbecuetoestellen.
Het is verboden vuur te maken op de steigers.
De kosten voor het herstellen of reinigen van steigers in geval van vervuiling of beschadiging zullen verhaald worden op de schippers / eigenaars van de betrokken vaartuigen (zie ook art. 11).
De schippers / eigenaars van vaartuigen die langer dan een dag aanmeren staan in voor het netjes houden van de steiger waaraan ze aangemeerd zijn.
Eenieder die gebruik maakt van de haveninfrastructuur (eigenaars van de vaartuigen, hun opvarenden en bezoekers) gebruiken op eigen verantwoordelijk de haven-infrastructuren en dienen persoonlijk ingedekt te zijn met gepaste verzekeringen tegen mogelijke incidenten, gevolgen hiervan alsook voor de eventuele schade berokkenend aan derden.

11. TOEGELATEN ACTIVITEITEN

Er mogen in de haven geen werkzaamheden uitgevoerd worden die stof of andere hinder kunnen veroorzaken, schilder werkzaamheden zijn ook niet toegelaten.
Bij het vervuilen van een steiger door bv.olievlekken, zal de vzw Portus Ganda een professionele firma inschakelen op kosten van de vervuiler (zie ook art. 10).
Raadpleeg het advies van de Havenmeester. Het onder water reinigen van de romp van het vaartuig is in de passantenhaven verboden.
Er mogen in de haven geen activiteiten plaats hebben die de buren van naastliggende vaartuigen kunnen storen, de Etiquette evenals de hoffelijkheid dient steeds gerespecteerd te worden.
Er zijn geen activiteiten met commerciële aard toegelaten in de haven zoals verhuur van het vaartuig of betalende vaartochten aan / voor derden. Betrokken vaartuigen zullen onmiddellijk het havengebied van Portus Ganda moeten verlaten en de Chipkey moeten afgeven (zie ook art. 5), bij uitblijven kan na drie dagen volgend op het voorval en parallel aan het versturen van een aangetekend bevel, de vzw Passantenhaven Portus Ganda zelf overgaan tot het laten verwijderen van het betrokken vaartuig uit de passantenhaven.
Alle gemaakte en andere kosten zoals het verwijderen en aanmeerkosten zijn integraal voor rekening van de eigenaar van het vaartuig, de voorafbetalingen gedaan aan Portus Ganda zijn verloren (zie ook art. 5).
De vzw Passantenhaven Portus Ganda heeft meldingsplicht aan betrokken overheden van de vastgestelde feiten.

12. DE TOEPASBARE REGELEMENTERING

Het algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) met toevoegingen tot 17/12/2018 en het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk (ARSK) met toevoegingen tot 01/01/2007 zijn van toepassing op de gebruikers van de Passantenhaven Portus Ganda. Deze reglementen zijn van toepassing samen met het Havenreglement van Passantenhaven Portus Ganda en het lokale politiereglement.
Het Havenreglement van de vzw Passantenhaven Portus Ganda ligt ter inzage op het havenmeesterkantoor Veermanplein 2 9000 Gent. Ondergeschikt aan de versie van het havenreglement ter inzage op het havenmeesterkantoor is er de mogelijke beschikbaarheid van het lokale havenreglement op de website van de vzw. Portus Ganda beschikbaar: https://www.portusganda.be/ (voor details zie Art. 2).

13. DE VZW PORTUS GANDA

De vzw werkt op basis van vrijwilligerswerk.
Noch het bestuur noch de havenmeesters, vrijwilligers of tijdelijke medewerkers kunnen persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor een schade, incidenten, gevolgen hiervan of andere.

14. DE PRIVACY WETGEVING


De vzw eigent zich het recht toe beelden te maken in het havengebied, deze te gebruiken in de context van de goede werking van de passantenhaven (veiligheid, schade, incidenten en mogelijkheden hiertoe etc) en ze desgevallend ter beschikking te stellen van de overheidsdiensten.
Bij het opvragen van beelden door derden zal de vzw in geval van bezit van de gevraagde beelden deze enkel overmaken aan de overheden en op aanvraag van de overheidsdiensten.

15. DE JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Uitsluitend de Rechtbank van Gent is bevoegd.

*De vzw. Passantenhaven Portus Ganda zal op de correcte naleving van deze artikels toezien. Onregelmatigheden hebben tot gevolg dat aan de gebruiker(s) van de passantenhaven de toegang zal ontzegd worden.

Gent waar die Schelde en Leie samenvloeien


Google