Havenreglement Portus Ganda!     Portus Ganda Logo

1.HAVENGEBIED

Het havengebied wordt aangegeven door borden met de vermelding “Havengebied”.
Het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op binnenwateren is van toepassing op de gebruikers van de jachthaven.
Het zich toegang verschaffen tot het havengebied impliceert het aanvaarden van het havenreglement en er is een meldingsplicht voor wie zijn vaartuig wenst af te meren.
De schippers en de bemanningsleden moeten steeds de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden door de aangestelde van de vzw of overheidsdiensten, in het bijzonder de aanwijzingen van de havenmeester.
De voorhoutkaai is niet voorzien om gebruikt te worden door gemotoriseerde voertuigen.Parkeren op deze kade is verboden, mits toelating van de havenmeester kan er enkel in en uit geladen worden naar een aangemeerd vaartuig aan de Voorhoutkaai.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de steigers.
De vzw Portus Ganda (bestuur noch de havenmeesters) kunnen niet  verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of incidenten die zich zouden voordoen op en om de installaties en kunnen niet vervolgd worden voor opgelopen schade.


2.HET BETREDEN EN DOORKRUISEN VAN HET HAVENGEBIED

Het zich toegang verschaffen tot het havengebied om er aan te meren impliceert het aanvaarden van het havenreglement. Het kantoor "havenmeester" en het sanitair blok vallen onder het havengebied.
Enkel vaartuigen in goede staat mogen het havengebied doorkruisen of betreden zonder golfslag te veroorzaken, het is verplicht om een geldig verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen en het vaartuig vaarwaardig en in veilige staat te houden. De vzw zal op kosten van de eigenaar initiatief nemen binnen de 12 uur indien de eigenaar niet bereikbaar is en er door de vzw geoordeeld wordt dat de veiligheidsstaat van het achtergelaten vaartuig verslecht, eventuele berging en parkeerkosten zijn volledig ten laste van de eigenaar.
Bij achterstallige betalingen heeft de vzw het recht om het vaartuig verbeurd te verklaren om kosten te dekken. In geval van vermoedens tot achtergelaten vaartuigen kan de vzw Portus Ganda nadat er geen reactie kwam op 2 aangetekende schrijvens na een herinnering en een aanmaning overgaan tot in beslagname van het vaartuig betekend door derde aangetekend schrijven.
Vaartuigen die met openstaande rekeningen vertrekken of zich niet aangemeld hebben worden voor vervolging gesignaleerd aan de Gentse kunstwerken, de waterwegen politie en ingeval van buitenlanders aan hun overheden. Bijkomende kosten gemaakt door de vzw om aan het openstaand bedrag te geraken zullen op de eigenaar verhaald worden. Vaartuigen die eerder kwamen aanmeren zonder zich aan te melden worden de toegang tot het havengebied ontzegd.
Het vissen, zwemmen en een langdurig verblijf op de kades zijn niet toegelaten


3.AANMEERPLAATSEN

Alle gebruikers van de jachthaven, dienen zich bij aankomst voorlopig aan te meren aan de aanmelding steiger om zich aan te melden in het kantoor van de havenmeester of bij afwezigheid het vermelde gsm nummer (Portus Ganda havenmeester) te telefoneren.
Na inschrijving krijgt u al dan niet volgens de eigen vrije beslissing van de havenmeester en de vzw Porus Ganda een ligplaats toegewezen, en kan er tegen borg een chipkey bekomen worden, u dient uw verblijf vooraf te betalen.  Alleen de toegewezen plaats mag ingenomen worden.  De vaartuigen dienen in een nette en veilige staat te zijn, uit de vaart genomen beroepsvaartuigen horen niet in de Portus Ganda passantenhaven.
Alle vaartuigen dienen verzekerd te zijn tegen derden en voor  berging. Het vaartuig moet veilig en stevig afgemeerd liggen. De schippers zien erop toe dat de etiquette nageleefd wordt door zijn opvarenden en toegepast is op het vaartuig.
Toegewezen plaatsen mogen niet ingenomen worden door derden, een ligplaats dient dus vooraf betaald te worden en is enkel persoonlijk toegewezen.
Bij langere termijn verblijven zal de havenmeester ingelicht worden voor afwezigheden langer dan 2 dagen., het is de vzw dan vrij uw vrije ligplaats aan derden te verhuren in de periode dat u niet aanwezig bent in de jachthaven. Om zeker te zijn dat uw ligplaats vrij is dient u de havenmeester 2 dagen vóór uw tergkomst in de haven te verwittigen. Het is de schipper / eigenaar die regelmatig toezicht dient te houden op het vaartuig, zijn netheid en zijn veiligheid. Bij gebruik van afdekzeilen bvb in winterperiode dienen de afdekzeilen in zeer goede staat en net te zijn, plastieken afdekzeilen zijn verboden. Lange termijn verblijvers zorgen voor een kopij van de boorddocumenten, foto van het vaartuig en kopij identiteitskaart en alle contact gegevens voor het dossier.

 

4.AANMEREN

De jachten moeten op een behoorlijke manier worden aangemeerd, voorzien zijn van een voldoende aantal stootwillen in goede staat en van gepaste afmetingen zijn zodat geen schade aan de steigers en andere vaartuigen kan berokkend worden.
Een voldoende aantal meertouwen met voor en achterspring moeten aangebracht zijn.
De touwen mogen onder geen voorwendsel over het loopvlak van de steigers gespannen worden
Het aanmeren in de haven aan de aanmeldingstijger kan enkel voor zeer korte duur. Men dient contact op te nemen met de havenmeester en de instructies op te volgen. Het verblijf in de haven is vooraf betalend, de schipper informeert zich via de havenmeester over de prijzen.

 

5.VERBLIJF

Personen die tijdens hun verblijf hun vaartuig verlaten, blijven verantwoordelijk voor hun schip en nemen de passende voorzorgen in verband met veiligheid.
Hinderlijk lawaai dient door de schipper en zijn bemanning gemeden te worden. De schipper is verantwoordelijk voor zijn vaartuig en zijn bemanning.
Met de Chipkey kan men de vingersteigers en het sanitair betreden. De schipper informeert zich bij de havenmeester over de kostprijzen van verblijf en gebruik der nutsvoorzieningen. Voor het gebruik van een Chipkey dient een waarborg betaald te worden, de nutsvoorzieningen en het verblijf betaald men vooraf.
Een lang verblijf op de kades in de haven is niet toegestaan

 

6.LEVERING VAN WATER EN ELEKTRICITEIT

Met dezelfde Chipkey waarmee u zich toegang kan verschaffen tot de steigers kan u ook elektriciteit en water bekomen aan de zuilen op de steigers en kade.
De Chipkey kan men naar eigen goeddunken “bijladen” in de terminal gelegen aan de ingang van de sanitaire installaties of ten kantore van de havenmeester.

 

7.SANITAIRE VOORZIENINGEN

Bezoekers kunnen met de Chipkey tijdens hun verblijf in de jachthaven gebruik maken van het sanitair blok (douche, toiletten, kindertafel).Deze installaties bevinden zich in de kelderverdieping gelegen naast het jachthavengebouw en de ingang van het zwembad.
Er staan ook een was-en droogautomaat ter beschikking op basis van jetons te bekomen bij de havenmeester. Deze toestellen mogen onder geen voorwaarde gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze zijn voorzien.

 

8.HET AFVALBEHEER

Huishoudafval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene containers in het sanitair blok.
Er mag geen vuil of afval op de steigers, noch op de kaaien en oevers, noch op de toegangswegen of in het water worden gegooid.

 

9.SCHADE

De schade berokkend aan de installaties of derden wordt vergoed door de persoon die ze veroorzaakte, de kapitein is verantwoordelijk voor zijn vaartuig en zijn bemanning. De vzw Portus Ganda kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade.

 

10.STEIGERS

De doorgang op de steigers moet steeds gevrijwaard blijven en mag niet ingenomen worden door stoelen, tafel, zetels of  barbecuetoestellen. De eigenaars van vaartuigen die langer dan een dag aanmeren staan in voor het netjes houden van de steiger waaraan aangemeerd is.

 

11. ACTIVITEITEN

Er mogen in de haven geen werkzaamheden uitgevoerd worden die stof of andere hinder kunnen veroorzaken, schilderwerkzaamheden zijn niet toegelaten. De etiquette en de hoffelijkheid dienen steeds gerespecteerd te worden. Er mogen geen activiteiten van commerciële aard (verhuur van aangemeerd vaartuig of betalende uitstappen bvb) vanuit Portus Ganda georganiseerd worden. In het geval van vervuilde steigers (bv.olievlekken) zal de vzw een professionele firma inschakelen op kosten van  de vervuiler. Raadpleeg het advies van de havenmeester.

 

12. TOEPASBAAR POLITIEREGLEMENT

Het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op binnenwateren is van toepassing op de gebruikers van de jachthaven. Het betreft het KB van 24 september 2006 evenals de wet tot wijziging op de veiligheid der schepen van 22 januari 2007.

 

13. DE VZW PORTUS GANDA

De vzw werkt op basis van vrijwilligerswerk. Noch het bestuur noch de havenmeesters kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor een schade, incidenten of andere.

 

14. PRIVACY WETGEVING

De vzw eigent zich het recht toe beelden te maken in het havengebied, deze te gebruiken in de context van de goede werking van de passantenhaven (veiligheid, schade, incident etc) en ze desgevallend ter beschikking te stellen van de politie diensten. Bij het opvragen van beelden door derden zal de vzw in geval van bezit van de gevraagde beelden deze enkel overmaken aan de politie.

 

15. JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Uitsluitend de Rechtbank van Gent is bevoegd.

 

*Het bestuur zal op de correcte naleving van deze artikels toezien.

  Onregelmatigheden hebben tot gevolg dat aan de gebruiker van de jachthaven de toegang zal ontzegd worden.


Gent waar die Schelde en Leie samenvloeien


Google